Hướng dẫn quản trị nhóm bằng Smartship

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên ship

 

2- Hướng dẫn tạo tài khoản shop thành viên

Tương tự tạo tài khoản cho nhân viên. Lưu ý : khi tạo tài khoản cho shop , chọn kiểu user là “Người bán hàng”

 

 

3- Hướng dẫn tạo đơn hàng lẻ

 

 

4- Hướng dẫn tạo đơn hàng hàng loạt (tạo từ excel)

 

 

5- Hướng dẫn lọc kết quả tìm kiếm